Medische behandelingen in België

Komt u naar België voor een geplande behandeling of medische zorg? Dan zult u in uw eigen land of in België stappen moeten ondernemen om in aanmerking te komen voor een terugbetaling.

Wanneer u een ziektekostenverzekering hebt ten laste van een andere lidstaat van de Europese Economische Ruimte of Zwitserland, dan hebt u het recht om onder bepaalde voorwaarden naar België te reizen voor geplande geneeskundige zorg (bv. raadpleging van een specialist, aankoop van geneesmiddelen, chirurgische ingreep in een ziekenhuis, …).

Neem daarom vooraf contact met het ziekenfonds van het land waar u woont voor meer informatie over wat u moet doen voor en na de geplande geneeskundige zorg. Dit ziekenfonds kan u ook inlichtingen geven over wat wel of niet is toegelaten, net als over eventuele bijzondere terugbetalingsvoorwaarden.

Als u in het bezit bent van een voorafgaande toestemming (meer bepaald het document S2) dan moet u zich in principe voor de start van de behandeling registreren bij een (Belgisch) ziekenfonds naar keuze.

Bij de aanvang van de behandeling legt u het document S2 aan de zorgverlener voor. Raadpleegt u een geconventioneerde zorgverlener (arts, tandarts, …), dan hebt u de garantie dat u enkel het officiële tarief betaalt. Via de toepassing ‘Een zorgverlener zoeken’ op de website van het RIZIV kunt u nagaan of een individuele zorgverlener geconventioneerd is of niet.

Als u naar België komt voor geplande geneeskundige zorg die geen ziekenhuisopname vereist (= geen overnachting) en u zich niet op voorhand bij een ziekenfonds geregistreerd hebt, dan betaalt u de kosten rechtstreeks aan de zorgverlener. Vervolgens kunt u, mits voorlegging van het getuigschrift van verstrekte hulp en het document S2, terugbetaling vragen aan een ziekenfonds van uw keuze.

Als u naar België komt voor geplande geneeskundige zorg die een ziekenhuisopname vereist (= één overnachting) en u zich niet op voorhand bij een ziekenfonds geregistreerd hebt, dan zal het ziekenhuis een ziekenfonds naar keuze contacteren met het oog op de toepassing van de derdebetalersregeling waardoor u alleen uw deel van de kosten moet betalen (bv. remgelden en eventuele supplementen).

Als u naar België komt voor geplande geneeskundige zorg zonder een voorafgaande toestemming, dan betaalt u de kosten rechtstreeks aan de zorgverlener. Vervolgens kunt u terugbetaling vragen aan het ziekenfonds van de lidstaat waar u verzekerd bent.

Neem voor meer info contact op met een ziekenfonds naar keuze of met het RIZIV, Dienst voor geneeskundige verzorging, Directie internationale relaties (e-mail: rir@riziv-inami.fgov.be).

Meer informatie over geplande geneeskundige zorg in een andere lidstaat dan uw woonland vindt u op de pagina 'Geplande medische zorg in het buitenland' van de website van de Europese Unie.