Ziekte-uitkeringen

Als u in een ander EU-land hebt gewerkt en daar ziekteverzekeringspremies hebt betaald, kunnen uw arbeidsperiode en de reeds betaalde premies in aanmerking worden genomen bij de beoordeling van het recht op een uitkering.

Wanneer u uw activiteit als werknemer in loondienst of als zelfstandige moet stopzetten wegens een ziekte of een ongeval, hebt u recht op een vervangingsinkomen.

Voor ieder statuut is een andere regeling van toepassing.

Bent u een werknemer, dan moet u aan de volgende voorwaarden voldoen om in aanmerking te komen voor een ziekte-uitkering:

 • u moet aangesloten zijn bij een zorgverzekeringsinstelling (ziekenfonds). In België beheert een ziekenfonds de verplichte ziektekostenverzekering. Lidmaatschap van een ziekenfonds is verplicht voor wie begint te werken als bediende of arbeider, nog studeert en 25 jaar wordt of een werkloosheidsuitkering ontvangt.
 • u moet aantonen dat u als verzekerd werknemer een wachttijd van twaalf maanden doorlopen hebt. Bovendien moet u tijdens deze wachttijd een minimaal arbeidsvolume aantonen en voldoende socialezekerheidsbijdragen hebben betaald. Voor voltijdse werknemers is het minimale arbeidsvolume vastgelegd op 180 arbeidsdagen.
 • u bent volgens de arts van het ziekenfonds bewezen arbeidsongeschikt.
 • er mag geen onderbreking zijn van meer dan dertig dagen tussen de begindatum van uw arbeidsongeschiktheid en uw laatst verzekerde dag als werknemer.

Voor zelfstandigen zijn de volgende voorwaarden van toepassing:

 • u kunt aantonen dat u minstens zes maanden lang sociale bijdragen hebt betaald.
 • u kunt bewijzen dat u in een referentieperiode voorafgaand aan uw arbeidsongeschiktheid voldoende sociale bijdragen hebt betaald.
 • u bent niet meer werkzaam.
 • u bent volgens de arts van het ziekenfonds bewezen arbeidsongeschikt.
 • er mag geen onderbreking zijn van meer dan dertig dagen tussen de begindatum van uw arbeidsongeschiktheid en het laatste kwartaal (of gelijkwaardige periode) waarvoor u sociale bijdragen hebt betaald.

Kinderen tot 25 jaar worden automatisch aangesloten via het ziekenfonds van het gezinshoofd, tenzij ze fiscaal onafhankelijk worden voordat ze deze leeftijd bereiken.

Als u een werknemer in loondienst bent, wordt tijdens een eerste periode in de meerderheid van de gevallen uw loon nog doorbetaald door de werkgever:

 • bedienden ontvangen in de eerste maand 100% van hun salaris;
 • arbeiders ontvangen:
  • 100% van hun salaris tijdens de eerste zeven dagen van arbeidsongeschiktheid;
  • 85,88% van de 8e tot 14e dag van arbeidsongeschiktheid;
  • van de 15de tot de 30ste dag: 25,88 % van het salaris dat het door de ziekte- en invaliditeitsverzekering vastgestelde plafond niet overschrijdt en 85,88% van het salaris dat het plafond wel overschrijdt.

Aan het einde van de periode van gewaarborgd loon betaald door de werkgever, neemt het ziekenfonds de betalingen over.

Uiterlijk tegen het einde van de periode loondoorbetaling moet u een medisch attest van uw behandelende arts bezorgen aan de adviserend arts van uw ziekenfonds. Hierop moet vermeld staan hoelang u arbeidsongeschikt bent.

Het uitkeringsbedrag komt overeen met 60% van uw salaris, en er is een plafondbedrag per dag.

Vanaf de zevende maand arbeidsongeschiktheid kan er mogelijk worden opgehoogd naar een minimumuitkering.

Vanaf deze datum mag de daguitkering niet lager zijn dan een bepaald forfaitair bedrag. Afhankelijk van uw situatie zijn er verschillende minima van toepassing.

Bent u na een jaar nog steeds arbeidsongeschikt, dan wordt uw ziekte-uitkering omgezet naar een invaliditeitsuitkering.

Als u zelfstandige bent, moet u bij ziekte eveneens een medisch attest van uw behandelend arts bezorgen aan de adviserend arts van uw ziekenfonds.

Er bestaat voor een zelfstandige pas een recht op uitkering zodra de ziekte langer duurt dan 7 dagen.

De uitkeringen zijn forfaitair. De hoogte van de uitkering is afhankelijk van uw gezinstoestand (gezinslast, alleenstaande, samenwonende).

Bent u na een jaar nog steeds arbeidsongeschikt, dan wordt uw ziekte-uitkering omgezet naar een invaliditeitsuitkering.

Meer informatie over ziekte-uitkeringen vindt u bij het topic ‘arbeidsongeschiktheid’ op de website van het RIZIV.

Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid

Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (RIZIV)

Contact opnemen met de ziekenfondsen: