Hoofdverblijfplaats

De hoofdverblijfplaats is de plaats waar een gezin of een alleenstaande gewoonlijk leeft. Een gezin kan bestaan uit verwante personen (familieleden) en/of uit niet-verwante personen (bijvoorbeeld vrienden, levensgezel …).

De bepaling van de hoofdverblijfplaats is gebaseerd op een feitelijke situatie. Het is dus de plaats waar het gezin of de alleenstaande gedurende het grootste deel van het jaar effectief verblijft. De vaststelling daarvan gebeurt op basis van verschillende elementen:

  • de plaats waar u na het werk naartoe gaat
  • de plaats waar de kinderen naar school gaan
  • het energieverbruik en de telefoonkosten
  • het gewone verblijf van de echtgenoot of van de andere leden van het gezin

Het idee opperen om ergens uw hoofdverblijfplaats te vestigen is op zich onvoldoende. U moet er ook effectief verblijven. Omgekeerd is het ook zo dat als u ergens uw hoofdverblijfplaats gevestigd hebt, derden de inschrijving op dat adres niet kunnen tegenhouden. Ook u kunt dat niet.

 

De vaststelling van de hoofdverblijfplaats gebeurt na een onderzoek. Het gemeentebestuur bepaalt de manier waarop. Meestal komt het erop neer dat de wijkagent ter plaatse komt kijken of u effectief op het aangegeven adres woont.

Als u uw hoofdverblijfplaats in een bepaalde gemeente hebt en dit na onderzoek effectief zo blijkt te zijn, wordt u ingeschreven in het bevolkingsregister van die gemeente.

De gemeente mag geen enkele inschrijving als hoofdverblijfplaats weigeren omwille van de veiligheid, de gezondheid of de ruimtelijke ordening. Ze kan de inschrijving dus niet weigeren omdat de plaats waar iemand woont niet veilig of gezond is, of om een andere reden niet als hoofdverblijfplaats gebruikt mag worden (bijvoorbeeld weekendhuisje, camping …). In dat geval krijgt de persoon in kwestie slechts een voorlopige inschrijving. De gemeente kan dan wel een administratieve of gerechtelijke procedure starten om een einde te maken aan de onregelmatige toestand.

Bijkomende info nodig? Raadpleeg de pagina Inschrijving in de bevolkingsregisters op de website van de FOD Binnenlandse Zaken.

FOD Binnenlandse Zaken

Algemene directie Instellingen en Bevolking: