Specifieke maatregelen tegen sociale fraude

De Belgische wetgever heeft voor een aantal specifieke activiteiten bijzondere maatregelen ingevoerd in het kader van de strijd tegen de sociale fraude. Het gaat om werken in onroerende staat en bepaalde activiteiten in de vleessector en de bewakingssector.

Binnen dat kader verplicht de RSZ ondernemingen en/of personen die een van de hiervoor genoemde activiteiten uitvoeren om de volgende maatregelen na te leven:

  • Inhoudingsplicht op facturen
  • Aangifte van Werken
  • Aanwezigheidsregistratie (CheckIn@Work)

Een aannemer kan sociale schulden hebben bij de RSZ of fiscale schulden bij de FOD Financiën. Als dat het geval is, mag u als opdrachtgever de factuur niet volledig aan de aannemer betalen. U moet dan een deel inhouden en doorstorten aan de RSZ en/of de FOD Financiën.

Wat is inhoudingsplicht?

Opdrachtgevers, aannemers en onderaannemers die de activiteiten laten uitvoeren die hieronder beschreven zijn, moeten nagaan of hun (onder)aannemers sociale of fiscale schulden hebben. Is dat het geval, dan moeten zij een bepaald percentage van het factuurbedrag inhouden en doorstorten aan de RSZ (voor sociale schulden) of de FOD Financiën (voor fiscale schulden). U kunt nagaan of de hierboven bedoelde (onder)aannemers sociale of fiscale schulden hebben op de website CheckInhoudingsplicht.

Welke activiteiten vallen onder de inhoudingsplicht?

De reglementering over de inhoudingsplicht op facturen heeft betrekking op:

  • Werken in onroerende staat (art.30bis van de wet van 27 juni 1969), met uitzondering van bepaalde activiteiten uit de land-, tuin- en bosbouw die expliciet worden uitgesloten van het toepassingsgebied.
  • De levering van stortklaar beton als bedoeld in artikel 1, a, vijfde lid, achtentwintigste streepje van het koninklijk besluit van 4 maart 1975 tot oprichting en tot vaststelling van de benaming en van de bevoegdheid van het Paritair Comité voor het bouwbedrijf en tot vaststelling van het aantal leden ervan.
  • Werken die vallen onder het Paritair Comité voor de bewakings- en/of toezichtdiensten (art. 30ter van de wet van 27 juni 1969 – koninklijk besluit van 17 juli 2013).
  • Werken in de vleessector (art. 30ter van de wet van 27 juni 1969 – koninklijk besluit van 22 oktober 2013).

Sociale schulden bij de RSZ

Als de aannemer sociale schulden heeft, moet de opdrachtgever 35% van het factuurbedrag inhouden en doorstorten aan de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (op rekeningnummer BE76 6790 0001 9295 met BIC: PCHQBEBB).

Fiscale schulden bij de FOD Financiën

Als de aannemer fiscale schulden heeft, moet de opdrachtgever 15% van het factuurbedrag inhouden en doorstorten aan de FOD Financiën (op rekeningnummer BE33 6792 0023 2046 met BIC: PCHQBEBB).

Met de Aangifte van werken kunt u de uitvoering van werken in onroerende staat melden aan de RSZ en de betrokken inspectiediensten.

Welke werken moet u aangeven?

Voor werken in onroerende staat en de levering van stortklaar beton (30bis) moet u aangifte doen van:

  • elke overeenkomst ‘opdrachtgever – aannemer’ vanaf 5.000 euro (zonder btw) met minstens 1 onderaannemer;
  • elke overeenkomst ‘opdrachtgever – aannemer’ vanaf 30.000 euro (zonder btw) met of zonder onderaannemer;
  • werken die gevaarlijk zijn door de aanwezigheid van asbest.

Een aangifte moet ook gebeuren voor werken die vallen onder het paritair comité voor bewakings- en/of toezichtsdiensten en voor sommige activiteiten van de vleessector (30ter).

Wanneer moet de aangifte gebeuren?

De aangifte moet gedaan worden voor het begin van de werken.

Wanneer het gaat om werken op een tijdelijke of mobiele bouwplaats of asbestverwijderingswerken, moet de aangifte tenminste 15 kalenderdagen voor de aanvang van de werken gebeuren.

U vindt de toegang tot de onlinedienst Aangifte van werken op de pagina Aangifte van werken van het portaal van de Sociale zekerheid. Kies daar in de rechterkolom de knop die voor u van toepassing is.

‘Checkinatwork’ is een online platform dat de RSZ ter beschikking stelt om te garanderen dat werkgevers hun werkkrachten op een correcte manier registreren.

Wat is Checkinatwork?

Checkinatwork is de onlinedienst voor de aanwezigheidsregistratie bij de levering van stortklaar beton en activiteiten die behoren tot de vleessector en voor werken in onroerende staat, met uitzondering van bepaalde activiteiten uit de land- , tuin- en bosbouw die expliciet worden uitgesloten van het toepassingsgebied. Het gaat om de registratie van:

Via Checkinatwork registreren werkgevers en aannemers de aanwezigheid van hun eigen werknemers, van hun onderaannemers en van hun zelfstandige onderaannemers. De werknemers of zelfstandige onderaannemers kunnen zich ook zelf in het systeem aanmelden.

De registratie moet dagelijks gebeuren, en wel vóór de persoon die de werken uitvoert aan het werk gaat.

De werkplaatsen die vallen onder de verplichte aanwezigheidsregistratie via Checkinatwork moeten aangegeven zijn in de Aangifte van werken.

Contactcenter van de sociale zekerheid

Telefoon: +32 (0)2 511 51 51

Of gebruik ons contactformulier.